Direkt mänsklig påverkan

Korallrev anses ofta vara stabila ekosystem som innesluter ett rikt växt- och djurliv, och bara mindre förändringar i den delikata balansen mellan organismerna på ett korallrev skulle ha efterverkningar på hela ekosystemet. Det finns dock forskare som utmanar den här åsikten och pekar på att vissa korallrev som utsätts för regelbundna störningar fortfarande frodas, och det finns bevis för att en viss nivå störning från exempelvis stormar kan ha en positiv effekt på korallrev på lång sikt. I en oföränderlig miljö kan vissa arter gynnas på bekostnad av andra, och det totala artantalet kan minska. Diskussionerna om huruvida känsliga korallrev är mot olika sorters störningar kommer att fortsätta i flera år, men det är som sagt tydligt att vissa korallrev som regelbundet utsätts för störningar fortfarande frodas.
   Under de senaste decennierna har dock mänskliga aktiviter utsatt världens korallrev för allt större och intensivare störningar, och det är dessa störningar som kommer att behandlas i den här delen av hemsidan. Flera av dessa störningar är också kopplade till de aktiviteter som beskrivs under Betydelsen av korallrev, så för er som är intresserade av att läsa om varför korallrev är under hög press från människan kan jag rekommendera den delen av hemsidan. Korallblekning och andra störningar relaterade till globala klimatförändringar tas upp separat i Globala klimatförändringar och korallblekning. Korallsjukdomar och andra hot mot korallrev som är mer eller mindre naturliga beskrivs i Korallsjukdomar respektive Naturliga och andra hot.
   Oavsett vilken sorts störning ett korallrev utsätts för påverkas ekosystemet, och är störningen dessutom stor kan det sluta med en betydande degradering av ekosystemet. I vissa områden verkar det till och med som om korallreven har försvunnit helt, och att de istället har blivit ersatta av andra ekosystem som inte är lika artrika och produktiva; i en uppskattning från 2002 hade då redan 27 procent av världens korallrev gått förlorade. När något så omfattande inträffar försvinner till slut alla de fördelar som ett korallrev för med sig.


Förorening

Den vanligaste föroreningen på korallrev är anrikningen av oorganiska näringsämnen (eutrofiering) som främst härstammar från utsläpp av avfall och avloppsvatten. Under de senaste decennierna, då både befolkningsmängden och urbaniseringen har ökat kraftigt i kustområden nära korallrev, har flera länder misslyckats med att ta hand om den allt större mängden avfall, och på flera håll pumpas idag avloppsvattnet direkt ut i havet utan att det har renats först. Även utanför städerna utvecklas kustzonen snabbt, och då speciellt för att kunna expandera turismen. Vanligtvis placeras de nya hotellkomplexen precis vid strandkanten, och även i det här fallet sker oftast ingen rening av avloppsvattnet innan det når havet. Utvecklingen inom jordbruket i många länder har också gjort att oorganiska näringsämnen anrikas på korallrev eftersom konstgödslet kan rinna ut i avloppssystem och vattendrag och till slut nå havet.
   En för stor mängd näringsämnen på korallrev resulterar vanligtvis i förändringar inom ekosystemet. Alger frodas i näringsrika miljöer, och sessila makroalger kan överväxa och utkonkurrera koraller genom att blockera solinstrålningen, samtidigt som de kan förhindra koloniseringen av nya planula-larver. Algblomningar i vattnet ovanför korallrev kan också förekomma med ett minskat insläpp av solljus till korallerna som resultat. På grund av den ökande mängden partiklar i vattnet kan också filtrerande organismer som marina svampar och sjöpungar bli vanligare, liksom herbivora och planktonätande fiskar, som lever på att äta de allt större mängderna alger och plankton. Mer subtila förändringar som försämrad reproduktions- och tillväxtkapacitet hos vissa korallarter är andra effekter av anrikningen av näringsämnen, även om de kanske inte uppenbarar sig direkt. Dessa förändringar kan med tiden göra korallrev mer känsliga mot andra störningar och förändringar (se nedan exempel med Kane'ohe-bukten), samtidigt som drabbade korallrev kan få det svårare att återhämta sig från exempelvis tropiska stormar och orkaner. Under extrema förhållanden kan utsläpp av oorganiska näringsämnen ensamt döda ett helt korallrev och ersätta det med lågproduktiva algsamhällen.
   Toxiska ämnen får inte samma uppmärksamhet som oorganiska näringsämnen och de är dessutom inte lika välstuderade. Olja är antagligen den vanligaste föroreningen i många avlägsna havsområden, och utsläpp har ofta inträffat i områden med korallrev. Kontinuerliga utsläpp av olja sker bland annat i områden som Persiska viken där man borrar efter olja, men också i mer lokala områden som Panamakanalen där fartyg ofta tömmer sina ballasttankar. Toxiska ämnen kan också ackumuleras i större hamnområden som Singapore och Manila-bukten, och här är också hotet från marina föroreningar stort. Effekterna av oljeutsläpp på korallrev varierar. Olja kan skada korallernas zooxantheller och reproduktiva vävnad, och kolonisationen av nya planula-larver kan förhindras. Inträffar oljeutsläpp i samband med korallers utsläpp av könsceller kan deras reproduktiva framgång dessutom försämras ytterligare, och i de fall oljeutsläpp har resulterat i en viss dödlighet bland korallerna har också de överlevande korallerna uppvisat en påtagligt reducerad reproduktiv potential. 1986 resulterade ett större utsläpp vid Panamakanalens mynning i att 50-75 procent av alla koraller dog på de grunda korallreven i det drabbade området, och vid stora oljeutsläpp i samband med Iran-Irakkriget och Gulfkriget såg man också på kort sikt en tillbakagång bland flera fiskarter. På lång sikt kan utsläpp av olja dessutom leda till att drabbade korallrev blir mer sårbara för andra störningar.
   Även båtbottenfärger och pesticider (bekämpningsmedel) kan skada korallrev, och ett flertal andra toxiska ämnen släpps ut av olika industrier. Termisk förorening genom utsläpp av varmvatten från vattenreningsverk och kraftverk är ytterligare ett hot och påverkar vattenkemin i kustområden.


Historien om Kane'ohe-bukten

Ett av de bästa exemplen på hur anrikningen av oorganiska näringsämnen i kustområden kan påverka korallrev kommer från Kane'ohe-bukten. Den ligger på ön O'ahu i Hawaii, och några av ö-gruppens mest frodiga korallrev återfanns tidigare i denna halvöppna bukt. Fram till 1930-talet var området glest befolkat, men i samband med andra världskriget upprustades ön och befolkningsmängden ökade runt bukten. Även efter kriget fortsatte områdena runt bukten att bebyggas, och avloppsvattnet pumpades rakt ut i vattnet.
   1978 dumpades omkring 20 000 kubikmeter avloppsvatten i bukten varje dag, men redan i mitten av 1960-talet hade marinbiologer börjat se oroande förändringar i mitten av bukten; avloppsvattnet med sin stora mängd oorganiska näringsämnen fungerade som ett gödningsmedel för alger. Speciellt en grönalg (Dictyosphaeria cavernosa) fann de nya förhållandena fördelaktiga, och började tillväxa i en enorm hastighet. Algen överväxte korallerna, och tillsammans med algblomningar i den fria vattenmassan började korallreven i bukten att dö. Allmänheten och forskare började dock att emotsätta sig den här minst sagt fruktansvärda utvecklingen, och 1978 började man istället att pumpa ut avloppsvattnet från områdena runt bukten längre ut till havs. Resultatet var dramatiskt med snabbt minskande mängder alger och en snabb återhämtning bland korallerna. Under tidigt 1980-tal var grönalgen förhållandevis ovanlig, och korallerna hade börjat tillväxa igen; korallreven var inte vad de en gång var, men de var helt klart på väg att återhämta sig.
   Föroreningarna hade dock fört med sig ett annat problem som inte visade sig förrän 1982 då orkanen Iwa drabbade bukten. Korallerna hade under alla dessa år av förorening fått delar av sitt kalkskelett försvagat, och när orkanen blåste in över bukten kollapsade de med allvarligt skadade korallrev som resultat. Lyckligtvis hade korallerna som sagt redan börjat återhämta sig, och de sönderslagna korallfragmenten kunde växa sig fast på korallreven igen.
   Dessvärre fortsatte inte samma snabba återhämtning bland korallreven efter det att orkanen hade dragit förbi, och 1990 verkade den ha avstannat helt. I vissa områden i bukten började till och med förhållandena att förvärras igen med ökade mängder alger på korallreven. Flera faktorer kan ha varit ansvariga till att denna process återigen drogs igång. Först och främst pumpas fortfarande avloppsvatten ut i bukten från exempelvis båtar, och näringsämnen från de gamla utsläppen, upplagrade i sedimentet, frigörs fortfarande i vattnet flera decennier senare. Bevis pekar också på att fisket har påverkat bestånden av de herbivora fiskar som lever på Dictyosphaeria cavernosa, samtidigt som andra herbivora fiskar i allt större utsträckning har börjat föredra introducerade alger i bukten före Dictyosphaeria cavernosa. En introducerad algart (Kappaphycus striatum), som herbivora fiskar däremot inte verkar föredra, har dessutom börjat tillväxa okontrollerat i bukten på samma vis som Dictyosphaeria cavernosa.
   Det här exemplet är långt ifrån unikt, men illusterar i detalj de effekter utsläpp av oorganiska näringsämnen i kustnära vatten har på korallrev, och hur komplex och tidskrävande en eventuell återhämtning kan vara. I fallet med Kane'ohe-bukten kommer det att ta längre tid för korallreven att återhämta sig än vad det tog att förstöra dem.

Upp


Sedimentation

Sediment kan påverka koraller på flera olika sätt. När det är i formen av fria partiklar i vattenmassan ovanför korallrev kan det avskärma korallerna från solljuset, vilket hämmar deras tillväxt eller kanske till och med dödar dem. Detta är speciellt ett problem för koraller i djupare vatten där ljusintensiteten redan är låg. Men sedimentet kan också lägga sig direkt på korallerna och täppa till korallpolyperna, vilket försämrar deras möjligheter till att äta och praktiskt taget kväver dem. Koraller kan emellertid utsöndra ett mukus (se Födostrategier) som samlar in överflödigt sediment, och både mukuset och sedimentet fälls sedan av från korallerna. Denna process kräver dock energi och oorganiska näringsämnen, och drabbade koraller får en reducerad tillväxt och försämrad reproduktiv potential, vilket försvagar dem och gör dem mindre konkurrenskraftiga på korallrev. När sedimentet sjunker till botten skapas dessutom en yta som är ogynnsam för ny kolonisering av koraller, och finkornigt sediment kan resuspenderas i vattnet och stanna kvar i systemet under lång tid.
   Den ökande mängden sediment i kustområden kan kopplas till mänskliga aktiviteter som utvecklingen av kustzonen och muddring, men också aktiviteter inåt land som skogsskövling och dåligt skött jordbruk kan vara en källa till utsläpp av sediment. Utan någon sorts vegetation hålls inte jorden på plats och marken eroderas snabbare, och till slut når det frigjorda sedimentet kusten med hjälp av vattendrag. Mangroveskogar och sjögräsängar nära flodmynningar kan dock binda upp sediment (och oorganiska näringsämnen), men det innebär också att problemen med sediment på korallrev förvärras i de områden där dessa ekosystem har försvunnit.
   Flera korallrev påverkas idag av både föroreningar och sediment. På flera platser i Indonesien har man exempelvis sett att artdiversitetet bland korallerna har sjunkit med 30-60 procent som ett resultat av förorening och sedimentation, och utsläpp av både sediment, oorganiska näringsämnen och toxiska ämnen från gruvarbeten i Papua Nya Guinea har förstört flera korallrev i områden runt ön Bougainville.

Upp
Överfiske och destruktiva fiskemetoder

Korallrev är mycket produktiva ekosystem som har försett människan med föda under tusentals år, och det är möjligt att utnyttja denna produktion på ett sådant sätt att balansen inom ekosystemet inte rubbas. Flera traditionella kustsamhällen har till och med en så pass stark relation till sina närliggande korallrev att de kan räknas in som en del av ekosystemet. Korallrev tål dock inte vilken mängd fiske som helst, och skulle fiskeansträngningen överstiga en viss kritisk gräns kommer fiskbestånden att minska och fångsterna bli mindre. Fiskeribiologer talar ofta om "maximalt varaktig avkastning" (Maximum Sustainable Yield = MSY), ett uttryck som beskriver den fiskeansträngning som resulterar i den största fångsten. Skulle fiskeansträngningen således vara mindre skulle fisket bli ineffektivt, och om den skulle vara större skulle överfiske bli resultatet. Det är dock svårt att ge exakta siffror på det mest effektiva fisket, och vad gäller fisket på korallrev är det troligtvis mer lämpligt att vara mer försiktig och använda sig av en annan modell som istället beskriver den fiskeansträngning som resulterar i den största ekonomiska avkastningen. På så vis blir de totala fångsterna mindre eftersom den ekonomiska förtjänsten från fiskeansträngningen börjar minska i samband med att fiskbestånden börjar påverkas, vilket inträffar innan MSY nås.
   Det ohållbara fisket på korallrev är idag utbrett över hela världen. Det är emellertid troligt att detta inte är något nytt fenomen, och det finns indikationer på att även tusentals år gamla kulturer i Stilla Havet utnyttjade vissa bestånd på ett ohållbart sätt. Redan för 300-400 år sedan började också européerna att utnyttja och överexploatera vissa bestånd i Karibien. I modern tid, och då speciellt under de senaste decennierna, har dock fisketrycket på världens korallrev ökat avsevärt. Befolkningsmängden har ökat kraftigt i praktiskt taget alla områden med korallrev, och med hjälp av billiga fiskeredskap har fisket blivit allt mer effektivt. Möjligheterna till att komma ut till korallrev för att fiska har också ökat avsevärt tack vare mer moderna båtar med motorer, och på grund av att man numera kan frysa in fångsterna har fisket spridit sig till allt mer avlägsna korallrev, samtidigt som det gör det möjligt att transportera fångsterna allt längre sträckor till fjärran länder.
   Ett antal olika typer av överfiske har identifierats. Ekonomiskt överfiske inträffar då fiskeansträngningen överstiger den gräns som ger den största ekonomiska avkastningen, medan en annan form av överfiske identifieras då den genomsnittliga storleken på individerna i fångsterna har reducerats till storleken hos juvenila individer. Rekryteringsöverfiske inträffar då storleken på det vuxna beståndet reduceras så pass mycket att årsklasstyrkan försvagas, och ägg- och yngelproduktionen sjunker till en kritisk nivå. Ekosystemöverfiske har rapporterats från områden där fisket påverkar hela ekosystemstrukturen. Konceptet med att fiska nedåt i näringskedjan är förhållandevis vanligt inom fisket på korallrev; när bestånden av de populära toppkonsumenterna har minskat går man helt enkelt över till de herbivora och planktonätande arterna som återfinns längre ner i näringskedjan. Herbivora fiskar betar alger och hämmar deras tillväxt, men skulle de försvinna kan algerna tillväxa obehindrat och konkurrera ut korallerna, och det kan resultera i att ekosystemet blir mindre artrikt och produktivt. Ytterligare en typ av överfiske förekommer i de områden där antalet fiskare helt enkelt är för stort för att någon form av hållbart fiske skall kunna äga rum. Fisket fortsätter dock ändå, ofta på grund av fattigdom, och det kan till slut leda till att hela ekosystemet rubbas och faller samman.
   Överfisket på bara vissa specifika arter har också ökat, och den engelska termen "target species overfishing" har myntats för att beskriva den här typen av överfiske. Den drivande kraften bakom denna form av överfiske är de ekonomiska intäkterna för fiskaren. Arterna som fångas är extremt värdefulla, och det har lett till att man idag ofta fiskar dessa arter illegalt även på de mest avlägsna korallreven. En av de största marknaderna är östra Asien där bara en tallrik hajfenssoppa kan kosta över 100 amerikanska dollar, och 1999 importerade Hong Kong 6 400 ton hajfenor som troligtvis togs från fler än 28 miljoner hajar. Även handeln med levande fisk är utbredd, och den beskrivs i mer detalj under Fiske. Idag är hajar sällsynta på flera korallrev, och på korallrev i östra Afrika, södra och sydöstra Asien, och Karibien är det ovanligt att se fiskar som är längre än 10 centimeter.


Destruktiva fiskemetoder

Förutom överfiske har också fisket andra effekter på korallrev. Destruktiva fiskemetoder har reducerat produktiviteten på flera korallrev, och de vanligaste destruktiva fiskemetoderna är dynamitfiske och fiske med hjälp av gifter.
   Dynamitfiske är den mest destruktiva fiskemetoden på korallrev. De sprängämnen som används är vanligtvis hemmagjorda och består oftast av gödningsmedel som placeras i burkar och flaskor, men även dynamit används ibland. Explosionen sker vid vattenytan och tryckvågen förstör fiskarnas simblåsa. De fiskar som flyter upp till vattenytan blir sedan omhändertagna, men en stor del av de drabbade fiskarna flyter inte upp till vattenytan utan sjunker istället till botten eller fastnar bland korallerna. Det kan ta flera år eller decennier för ett korallrev att återhämta sig från en enda explosion, och i några av de värst drabbade områdena sker explosioner flera gånger i timmen. En typisk bomb på 1 kilo kan lämna en 1-2 meter bred krater av förstörda koraller, och regelbundet bombade korallrev består ofta av 50-80 procent döda koraller. Dynamitfiske har observerats i flera länder runt om i världen, men man har de största problemen i Sydostasien där det dessutom fortfarande är utbrett, trots att det är olagligt.
   Fiske med hjälp av gifter har utnyttjats under många år. Vissa växter som har visat sig döda eller bedöva fisk har länge nyttjats av lokala kustsamhällen, men på sistone har dock mer moderna gifter visat sig vara lika effektiva, och natriumcyanid är idag det vanligaste kemiska ämnet som används. Gifterna sprutas bland annat in i skrevor och håligheter i korallreven och bedövar fisken, som då blir lättare att fånga. Olyckligtvis påverkas också andra fiskar som inte skall fångas, och gifterna kan göra att koraller bleks eller till och med dör vid regelbunden exponering. Även i detta fall är Sydostasien ett problemområde då denna fiskemetod ännu inte har förbjudits i alla länder. I början av 2000-talet var uppskattningsvis 56 procent av Sydostasiens korallrev hotade av dynamitfiske och fiske med hjälp av gifter.
   Även andra destruktiva fiskemetoder som exempelvis användandet av trål eller de redan nämnda metoderna för att driva in fisk i nät och fällor (se Fiske) påverkar flera korallrev. Även om trålar inte dras direkt över korallrev tror man att flera mindre korallsamhällen på kontinentalsocklarna har totalförstörts, och där fiskare känner till att det finns koraller kan de använda äldre nät eller kedjor för att förstöra dessa och underlätta trålningen. Då de flesta av dessa strukturer inte är dokumenterade kan man kanske aldrig fastställa storleken på förlusterna.
   Användandet av de flesta destruktiva fiskemetoder resulterar i att korallrevets substrat tillplattas eller pulveriseras, och i och med det försvinner både det skydd och den föda flera korallrevsorganismer är beroende av.

Upp


Direkt fysisk påverkan

Överfiske, förorening och sedimentation är hot med en huvudsakligen indirekt verkan på korallrev och har allt från subtila till mer extrema och långvariga effekter. Det finns dock mänskliga aktiviteter som kan vara mer destruktiva och tydliga, och det redan nämnda dynamitfisket är ett exempel på detta. Andra typer av direkt fysisk påverkan är ofta relaterad till utvecklingen av kustzonen, men också sjöfarten och tursimen kan i många fall vara skyldig, och påfrestningarna från militära aktiviteter kan ibland vara extremt destruktiva. Exempel på fysiska påfrestningar är dykare som tar på koraller, turister som går på korallrev, båtar som går på grund, brytningen av koraller och sediment för byggnationer, utbyggandet av kanaler, och omvandlandet av korallrev till land. Flera av dessa påfrestningar är högst lokala, men, beroende på deras lokalisering, kan till och med små effekter vara viktiga. Detta är speciellt sant för områden som är populära turistmål. Det finns ett antal fall där försäkringsbolag har varit tvungna att betala extremt stora belopp för att kompensera för de skador fartyg har åsamkat populära rekreationsområden i samband med grundstötningar. Även skador förorsakade av dykare och ankare på populära dykplatser kan på lång sikt minska det ekonomiska värdet av dessa platser. Omvandlandet av korallrev till land kan dock vara den värsta formen av fysisk påverkan eftersom man i en irreversibel process omvandlar stora arealer korallrev till land, och i länder som Egypten, Maldiverna och Seychellerna har det dessutom varit vanligt att uppföra byggnader direkt på korallrev.
   Förutom turisters och industriers inverkan på korallrev kan som sagt också militära aktiviteter ha en påverkan. Militära installationer återfinns i flera havsområden med korallrev, inklusive många avlägsna korallöar och atoller, och liknande områden har också varit utsatta för vapentester eller fungerat som militära soptippar. Alla dessa aktiviteter kan ha en enorm inverkan på de närliggande korallreven, och korallrev utanför Puerto Rico och norra Marianerna utsätts fortfarande för regelbundna vapentester av den amerikanska militären. Flera andra militära faciliteter har dessutom omvandlat korallrev till land eller sprängt ut kanaler för båtar. Johnstonatollen i centrala Stilla Havet har fungerat som en soptipp för farligt avfall, medan ett antal andra avlägsna atoller i Stilla Havet har varit mål för kärnvapentester under tidigare skeenden av historien. Än idag är strålningen hög på ett par av dessa platser.

Upp


Reefs at Risk

The World Resource Institute (WRI) ledde 1998 en grupp av experter och organisationer i ett försök att kartlägga den stress korallrev får utstå från mänskliga aktiviteter. Målet var att göra en global bedömning genom att utveckla en modell med hjälp av tillgänglig data kombinerat med expertkunskaper om känsligheten hos korallrevets ekosystem. Data var dock inte tillgänglig för alla typer av hot relaterade till mänskliga aktiviteter, så den globala modellen fick ignorera både den globala klimatförändringen och direkt fysisk påverkan. Istället inriktade den sig på förorening, sedimentation och överexploatering, som är de mest utbredda hoten mot korallrev, och potentiella hot från utvecklingen av kustzonen, marin förorening, överfiske, destruktiva fiskemetoder och landbaserad förorening och erosion beaktades. Beroende på ett antal faktorer, exempelvis närliggande kusters befolkningstäthet, närheten till flygplatser, större hamnar och gruvor, och potentialen för erosion inåt land, kunde därefter hotet mot korallrev graderas som antingen lågt, intermediärt eller högt.
   Resultatet presenterades som en världskarta, och sammanfattningsvis visade modellen att 58 procent av världens korallrev var under intermediärt eller högt hot. Men det fanns stora skillnader mellan de olika havsområdena. I Stilla Havet, där större delen av världens korallrev återfinns, var exempelvis majoriteten av korallreven fortfarande ohotade, medan 80 procent av Sydostasiens korallrev, som är de mest artrika, ansågs vara hotade, mycket tack vare den stora befolkningsmängden i området som är högst beroende av korallreven. I vissa fall kan det förmodas att hotade korallrev redan var under hög stress, medan det i andra snarare är ett mått på potentialen för att korallrev skall påverkas av mänskliga aktiviteter, och i realiteten finns det flera faktorer som kan förstärka eller förmildra resultaten av hoten, exempelvis huruvida väl skötta korallreven är.
   Värden för samtliga havsområden presenteras i Tabell 2, och en fullständig beskrivning av resultaten av studien presenteras i boken "Reefs at Risk A Map-Based Indicator of Threats to the World's Coral Reefs" som finns att köpa på internet.

Upp


Koraller och korallrev
Direkt mänsklig påverkan