Korallrev: Uppbyggnad, utseende och
biologisk mångfald


Korallrevets ekosystem har med sin färgprakt och biologiska mångfald fascinerat människan i åratal. Det är möjligt att miljontals olika arter kan kopplas till världens korallrev, och det är tack vare koraller och andra viktiga organismer detta är möjligt. Men om man går bortom denna biodiversitet finns det också en både småskalig och storskalig strukturell diversitet som till och med intresserade Charles Darwin. Korallrev ser inte likadana ut i olika delar av havet, och om man undersöker ett helt korallrev blir det snabbt tydligt att förutsättningarna för både koraller och andra organismer minst sagt är varierande. Korallrev är inte heller ensamma ekosystem i tropiska vatten, utan även sjögräsängar och mangroveskogar är viktiga och artrika inslag i tropiska kustområden.
   Mycket finns att lära om korallrevets ekosystem, och nedan ges bara en liten introduktion till den biologiska mångfald och komplexitet som återfinns där. Dessutom presenteras korallrevets uppbyggnad och utveckling, liksom de olika former korallrev kan anta.


Ett korallrevs uppbyggnad och livshistoria

Ett korallrev är uppbyggt av koraller och andra organismer som främst avlagrar kalk. Det hela börjar med att koraller börjar växa upp från ett område med stabilt underlag, exempelvis ett gammalt dött korallrev. Med tiden börjar grovt sediment lägga sig i hålrummen mellan korallerna och i springor och sprickor i det gamla döda korallrevet. Nästan allt sediment är kalkhaltigt och består framför allt av korallfragment och skal och skelett från döda organismer. Det är speciellt en kalkavlagrande grönalg, Halimeda, som förutom korallfragmenten står för det mesta av sedimentet, men många andra organismer som foraminiferer, snäckor och musslor tillför också sediment. Allt eftersom bildas det mer och mer sediment, och det är nu andra kalkavlagrande alger får huvudrollen.
   Kalkavlagrande rödalger (Porolithon, Lithothamnion) växer in över det lösa sedimentet, och då de hela tiden avlagrar kalk cementerar de ihop sedimentet med korallerna och det gamla döda korallrevet. I områden där vågaktiviteten är hög kan dessa alger dessutom hjälpa till att absorbera vågenergin och förhindra koraller (och hela korallrev) från att eroderas bort (se Områdesuppdelning av ett korallrev). Vissa ryggradslösa djur, exempelvis marina svampar, kan också binda samman sediment.
   Då de kalkavlagrande rödalgerna fogar samman sedimentet med korallerna och det gamla döda korallrevet, börjar en ny kalkstruktur så sakteliga att växa upp från det gamla döda korallrevet; ett nytt och levande korallrev har bildats.
   På liknande sätt har ett stort antal korallrev bildats under de senaste 25 miljoner åren, och år 2001 täcktes jordens yta av uppskattningsvis 284 300 kvadratkilometer korallrev (se Tabell 1), vilket är 0,089 procent av världens havsbottnar och knappt 1,2 procent av världens kontinentalsocklar. Flera faktorer påverkar dock tillväxten hos korallrev. Stormar och orkaner är exempelvis vanliga vid flera tropiska kustområden, och de vågor som bildas i samband med dem kan i extrema fall slå sönder ett korallrev på bara några timmar. Korallrev eroderas dessutom långsamt ner av olika organismer, exempelvis fiskar och sjöborrar som äter korallpolyper eller skrapar efter alger, och bioeroderande organismer som borrar sig ner i kalkstrukturen eller kemiskt upplöser den, försvagar dess uppbyggnad. Sedimentet som bildas från dessa organismers uppenbart destruktiva aktiviteter lägger sig dock i hålrummen på korallrev, och då kalkavlagrande rödalger växer in över det, cementeras det fast mot kalkstrukturen. Detta sediment hjälper alltså paradoxalt nog till att bygga upp och stärka korallrev.
   Vissa koraller kan som sagt växa 10 centimeter på ett år vid ideala förhållanden. Men det är enbart enskilda korallers tillväxt. Hela korallrev har en mycket långsammare vertikal tillväxt, och det är bara under perioder med mycket snabb tillväxt som korallrev har växt 9-15 meter på 1 000 år (0,9-1,5 centimeter per år). Majoriteten av dagens korallrev är inte heller ett resultat av konstant tillväxt. Detta beror på att havsvattennivån har varierat kraftigt, speciellt under de senaste istiderna, och det har medfört att korallrev periodvis har omvandlats till land eller dränkts till djup som omöjliggör koralltillväxt. Till och från kan korallrev därför ha definierats som fossila rev. Men mellan dessa extrema perioder återgår havsvattennivån till den ursprungliga, och fossila korallrev kan återkoloniseras av koraller. Den vertikala tillväxten stoppas dock av vattenytan, och därför växer de flesta korallrev idag i sidled. Det är därför korallrev ofta får ett platåliknande utseende (se Områdesuppdelning av ett korallrev).
   Konstant tillväxt påträffas inte heller hos dagens korallrev, och över en kortare tidsskala kan också övergången mellan levande och fossila korallrev vara oklar. I samband med kraftiga tropiska stormar förekommer alltid förluster av koraller och erosion av kalkstrukturen, och antalet aktivt växande koraller varierar också kraftigt med tiden. På sistone har även andra faktorer som korallblekning, korallsjukdomar och extremt stora populationer av korallpredatorn Acanthaster planci påverkat vissa korallrevs utveckling. Återhämtning från dessa händelser tyder på att det finns en naturlig motståndskraft (resiliens), men mänskliga aktiviteter har troligtvis gjort dem mer vanliga och utbredda (se senare delar av hemsidan).
   De korallrev man ser idag är på grund av deras långsamma tillväxt tusentals år gamla, och vid borrningar i Eniwetok, en atoll tillhörandes ö-nationen Marshallöarna i Stilla Havet, påträffades 50 miljoner år gamla rester av korallrev uppemot 1,4 kilometer under vattenytan. Förhoppningsvis kan korallrev fortsätta att frodas i ytterligare tusentals år.

Upp


 


Olika sorters korallrev

Korallrev delas vanligtvis in tre huvudtyper; strandrev, barriärrev och atoller. De har praktiskt taget samma grundläggande utseende, men de skiljer sig åt i sin geografiska placering i havet. Det finns också en del andra strukturer som inte kan placeras in i någon av huvudtyperna. Ett par av dessa behandlas också.


Strandrev

Strandrev är den enklaste och vanligaste formen av korallrev. De utvecklas i tropiska kustområden i hela världen så länge det finns något stabilt underlag som koraller kan fästa till. Steniga kuster förser strandrev med de bästa förhållandena, men så länge koraller kan få fotfäste på någon fläck av hårdbotten kan de sedan själva skapa ett stabilt underlag och bygga upp ett strandrev. Eftersom tillväxten är som snabbast i grunda vatten växer strandrevet snabbt upp till ytan där det bildar en platå, och på ett välutvecklat strandrev bryts sedan denna platå av ett krön längre ut till havs. Därifrån sluttar sedan korallrevet brant ner mot havsbottnen.
   På grund av dess närhet till kusten är strandrev speciellt utsatta för terrestra utsläpp av sediment, sötvatten och föroreningar, liksom andra mänskliga aktiviteter. En av anledningarna till att världens längsta korallrev, ett 4 000 kilometer långt strandrev som sträcker sig längs med Röda Havets kust, är så välutvecklat är det torra klimatet och att inga vattendrag transporterar ut sediment och sötvatten i havet.


Barriärrev

Barriärrev är vanligtvis äldre strukturer som avskiljs från kusten av en några meter till flera tiotals meter djup lagun. De kan i vissa fall återfinnas hundratals kilometer ute till havs, men ibland är det också svårt att urskilja barriärrev från strandrev, speciellt då grunda laguner även kan påträffas på strandrev. Barriärrev kan uppstå på flera olika sätt. Vissa har sitt ursprung i strandrev som skilts från kusten i samband med att kustlinjen de växt på har sjunkit undan eller översvämmats när havsvattennivån har stigit. Under dessa förhållanden fortsätter strandrevet att växa uppåt och en lagun bildas mellan kusten och själva korallrevet. I andra fall har barriärrev helt enkelt utvecklats direkt ute till havs, men har förblivit avskilda från kusten av en lagun.
   Det största och mest välkända barriärrevet är Stora Barriärrevet utanför Australiens nordöstra kust. Det är 2 500 km långt och mellan 10 och 350 km brett. Även om det inte är det längsta korallrevet i världen räknas det ändå som världens största på grund av dess stora areal (225 000 kvadratkilometer). Egentligen består inte Stora Barriärrevet av ett enda stort korallrev utan av upp till 3 000 mindre korallrev, laguner, sandrev och öar. Större barriärrev återfinns dessutom utanför Belize, Florida, Nya Caledonien, Nya Guinea och Fiji. Det finns också en stor del mindre barriärrev, speciellt i Stilla Havet.
Stora Barriärrevet
består egentligen av tusentals mindre korallrev. Här är det korallrev från barriärrevets centrala delar utanför Hinchinbrook Island, mellan Townsville och Cairns, som har fotograferats från rymden.Atoller

En atoll är ett ring- eller hästskoformat korallrev som innesluter en lagun. De är vanliga i Indo-Pacific, men är mer sällsynta i Karibien och resten av tropiska Atlanten. Till skillnad från barriärrev och strandrev återfinns atoller långt ute till havs där de reser sig upp från ett havsdjup på tusentals meter. De varierar i storlek från små ringar som inte är större än ett par kilometer i diameter till strukturer med en diameter på långt över 30 kilometer, och i de fall där korallöar har bildats, kan atoller vara hem åt tusentals människor. Flera ö-nationer i Stilla Havet och Indiska Oceanen består exempelvis till största delen av atoller.
   Men hur uppkommer atoller? Svaret kom från Charles Darwin, även känd för sin evolutionsteori, som drog slutsatsen att en atoll är resultatet av en sjunkande vulkanö. En vulkanö uppstår då en undervattensvulkan får ett utbrott, och den koloniseras så småningom av koraller som bygger upp ett strandrev. När vulkanön sedan sjunker, och korallrevet fortsätter att växa, skiljs strandrevet från ön och ett barriärrev bildas. När hela ön slutligen har sjunkit ner under vattenytan återstår bara det ringformade korallrevet och en lagun; en atoll har bildats (se Figur 2).
   Darwins förklaring var emellertid mer eller mindre ignorerad i ett sekel medan andra forskare föreslog andra teorier. Till skillnad från andra teorier föreslog dock Darwin att det under atollens kalkkärna borde finnas vulkanisk bergart, och när amerikanska geologer undersökte Eniwetokatollen i Marshallöarna under 1950-talet och fann vulkanisk bergart djupt ner i atollen bekräftades hans teori. Idag är den allmänt accepterad bland forskare i hela världen.


Övriga strukturer

Det finns dock strukturer som inte passar in i någon av de tre huvudtyperna. Fläckrev som återfinns i laguner är ett exempel. Ett annat är bank- eller plattformsrev. De är korallrev utan någon tydlig koppling till kusten, men som samtidigt också saknar formen av en atoll eller ett barriärrev. I vissa fall kan de ha samma ursprung som någon av dessa två strukturer, men sakna en lagun, medan de i andra helt enkelt har utvecklats direkt på förhöjningar på kontinentalsockeln. Det finns även andra strukturer som liknar atoller och barriärrev, men som saknar samma geologiska urpsrung.
   Den viktigaste strukturen kan emellertid vara de korallsamhällen som inte innehar samma fysiska kalkstruktur som sanna korallrev, men som däremot spelar samma ekologiska roll. Dessa samhällen kallas också för submerged reefs eller sub-surface reefs på engelska.

UppHur ett strandrev runt en vulkanö slutligen utvecklas till en atoll.


Områdesuppdelning av ett korallrev

Ljus, djup, tidvatten, vågor, temperaturvariation, vattencirkulation, sediment, oorganiska näringsämnen och salthalt är alla faktorer som påverkar vilka arter som återfinns var på ett korallrev. Det är också dessa faktorer som varierar kraftigt över ett korallrev, från stranden och ut till det öppna havet, och ett antal tydliga zoner har identifierats (se Figur 3). Några av dessa beskrivs här nedan och återfinns på mer eller mindre alla välutvecklade strandrev, barriärrev och atoller, men är kanske speciellt utbredda på barriärrev.


Stranden och tidvattenzonen

Även om stränder och andra tidvattenzoner anses vackra av miljontals människor är de samtidigt en extremt hård levnadsmiljö för flera arter. Att dagligen exponeras för luft och stark solinstrålning är ogynnsamt för de flesta marina arter, samtidigt som terrestra organismer har lika svårt för regelbunden eller sporadisk kontakt med saltvatten. Stränder i sig är dessutom platser med konstant skiftande sediment som varken erbjuder något stabilt underlag eller direkt skydd, och i denna zon koncentreras också terrestra utsläpp av exempelvis föroreningar. Växt- och djurlivet är inte rikt på sandstränder. Det finns emellertid ett rikt mikroskopiskt liv i sanden, och speciellt krabbor strövar runt på stränderna på jakt efter föda. Diversitetet är dock högre i mer steniga områden med framför allt blötdjur, mossdjur och alger, och komplexa ekologiska system kan påträffas i tidvattenpölar. Mangroveskogar återfinns också i tidvattenzonen, men detta ekosystem beskrivs i mer detalj senare (se Mangroveskogar).


Lagunen

Lagunen är som sagt det område av djupare vatten som hos ett barriärrev avskiljer kusten från själv korallrevet. Laguner återfinns även i mitten av de flesta atoller, och vissa strandrev innefattar också grundare laguner.
   Miljöförhållandena varierar kraftigt i en lagun. I vissa fall är lagunen stängd, vilket begränsar vattencirkulationen, och en av de viktigaste faktorerna som påverkar förhållandet i en lagun är just hur öppen den är. Förhållandevis grunda och stängda laguner kan vara områden med extrema temperaturskillnader då vattnet kyls av på natten och snabbt värms upp på dagen. Även sediment och oorganiska näringsämnen kan ackulumeras här. Samtidigt kan laguner likväl vara en optimal miljö för åtskilliga arter med sitt klara och lugna vatten, och sjögräs är vanligt förekommande i flera laguner (se Sjögräsängar), även om bar sand troligtvis är den mest utbredda livsmiljön. Koraller trivs också i laguner, och i ett fåtal fall är de allmänt spridda på lagunens botten. Det är dock vanligare att koraller bygger upp större strukturer som de redan nämnda fläckreven som kan växa sig tiotals meter breda.
   Lagunen övergår så småningom i korallrevets bakdel, en sluttning som reser sig upp mot korallrevets ytligaste delar. Om vattencirkulationen är god i lagunen kan koraller frodas i det klara vattnet, samtidigt som de skyddas mot våginverkan. Vågorna kan dock skölja ner sediment över sluttningen, och förutsättningarna behöver därför inte alltid vara optimala för koralltillväxt.


Korallrevets ytligaste delar

När ett korallrev växer uppåt når det slutligen vattenytan. Där börjar det istället att växa horisontellt, och en platå börjar successivt bildas några få decimeter till ett par meter under vattenytan. Platån kan bli flera hundra meter bred, och underlaget domineras av sediment och korallfragment. Hos strandrev breder sig platån ut direkt från strandremsan, och på platån hos atoller och barriärrev kan korallöar bildas om sand och korallfragment ackumuleras på den i samband med stormar.
   Miljöförhållandena är rätt hårda med kraftigt fluktuerande vattentemperaturer, och vissa delar av platån kan exponeras för luft vid lågt tidvatten. Vattencirkulationen är också förhållandevis begränsad, vilket resulterar i att syrgaskoncentrationen ofta sjunker snabbt. Sjögräs, mjukkoraller och alger kan förekomma, och koraller återfinns främst i fördjupningar på platån. Ett betydande antal ryggradslösa djur som blötdjur, maskar och kräftdjur förekommer också, och ett stort antal organismer söker föda på platån i samband med högt tidvatten.
De ytligaste delarna av ett korallrev kan exponeras för luft och skadas av den starka solinstrålningen i samband med lågt tidvatten.Korallrevets framsida

Närmre det öppna havet övergår platån i ett krön, och härifrån börjar sedan korallrevet att slutta ner mot havsbotten. Eftersom den här delen av korallrevet är fullt exponerad för havets krafter är våginverkan praktiskt taget konstant, och på grund av krönets ytliga läge exponeras det ofta för luft vid lågt tidvatten. Vattencirkulationen är emellertid god, och vattentemperaturen är vanligtvis mer konstant än på platån. Vågorna sköljer dessutom in zooplankton och oorganiska näringsämnen, samtidigt som de sköljer bort sediment, och speciellt förgrenade korallarter, som har anpassat sig till dessa förhållanden, frodas. I de fall där våginverkan är intensiv kan krönet däremot domineras av kalkavlagrande rödalger som absorberar vågornas kraft, och den frodigaste koralltillväxten återfinns då direkt under krönet, gynnad av det klara vattnet och den goda vattencirkulationen. En mängd andra organismer återfinns också i den här zonen, inklusive små och stora fiskar och en mängd mindre ryggradslösa djur.
   Där korallrevet exponeras för konstant kraftig vind och hög vågintensiteten kan dessutom djupa kanaler bildas som tränger sig in i korallrevet. Dessa formationer, som återfinns på både atoller, barriärrev och strandrev, upplöser vågenergin och stabiliserar korallrevet, samtidigt som de transporterar ner överflödigt sediment till djupare vatten.
   Nedanför krönet faller korallrevet brant ner mot djupare vatten, och med snabbt försämrade förutsättningar för koralltillväxt sjunker också rikedomen och artdiversiteten av koraller med djupet. Den viktigaste faktorn är ljusintensiteten som snabbt minskar med djupet, och medan vissa korallarter endast kan tillväxa i klart vatten på 10-20 meters djup, har ett mindre antal arter anpassat sig till mörkare förhållanden och dominerar i djupare vatten. Det djup där koralltillväxten avstannar kan variera stort mellan olika havsområden. I de klara vattnen runt atoller har omfattande koralltillväxt påträffats på 100 meters djup, medan koralltillväxten i mer turbida kustområden vanligtvis avstannar på ett djup av omkring 50 meter. I dessa områden kan också själva korallrevsbildandet avstanna på 20 meters djup eller mindre. Även korallernas utseende varierar med djupet. På korallrevets krön är korallerna vanligen kraftiga, medan de i djupare vatten har en tendens att "veckla ut sig" för att, troligtvis, kunna ta upp mer solljus, ett exempel på korallers platsicitet. I djupare och mörkare vatten börjar andra ryggradslösa djur som marina svampar och icke revbyggande koraller att gradvis ersätta korallerna.

UppEtt korallrevs olika områden, här illustrerade av en atoll från Maldiverna (stora bilden) och korallrev från Stora Barriärrevet (vänstra bilden) och Belize (högra bilden).


Korallrev och biologisk mångfald

Korallrev är mest kända för det vackra undervattensliv de innesluter. Synen är häpnadsväckande med färgglada fiskar som simmar i det kristallklara vattnet, och här och var dyker det upp organismer som man inte trodde fanns på denna planet. I jämförelse med tropiska regnskogar är likheterna i biologisk mångfald stora, även om korallrev på sistone har börjat framstå som mer artrika och diversiva. Om man exempelvis jämför antalet större djurgrupper (phyla) som representeras i respektive ekosystem är korallrev överlägsna; av alla 34 grupper återfinns 32 på korallrev och endast 9 i tropiska regnskogar. Som ett exempel på denna magnifika biodiversitet kan det nämnas att man på endast 5 kvadratmeter korallrev i Karibien fann 534 arter från 27 phyla, och att 30 procent av dessa arter inte var beskrivna sedan tidigare. Eftersom korallrev dessutom täcker en så pass liten yta av jorden är också antalet arter per ytenhet troligtvis större än i något annat ekosystem. Även den strukturella diversiteten är hög på korallrev med labyrintliknande gångar och passager formade av vågor, erosion och korallernas variationsrika utseende.
   På grund av oenigheter mellan experter finns det emellertid inte något centralt register över denna biologiska mångfald, och det är därför omöjligt att idag göra korrekta uppskattningar över det totala antalet arter som återfinns på världens korallrev. En uppskattning pekar dock på att mindre än 10 procent av alla existerande arter har blivit beskrivna av forskare, och med hjälp av ett antal antaganden har man i ett försök att kvantifiera alla beskrivna arter kommit fram till att det finns ungefär 93 000 dokumenterade arter. Med tanke på att detta då troligtvis bara är en tiondel av det totala antalet arter kan det alltså finnas uppemot 1 miljon olika arter. Vissa forskare tror till och med att det kan finnas ännu fler, kanske så många som 8 miljoner. Det finns dessutom studier som har föreslagit att organismer som ser praktiskt taget likadana ut mycket väl kan tillhöra olika arter, och det skulle kunna öka artantalet lavinartat.
   Fiskarna är kanske de mest iögonfallande organismerna på ett korallrev. Över 4 000 fiskarter lever på korallrev världen över, och bara på Stora Barriärrevet återfinns 1 500 av dem. Andra djur som dominerar är främst ryggradslösa djur som marina svampar, nässeldjur (där koraller ingår), maskar, blötdjur, tagghudingar och kräftdjur. Marina däggdjur, reptiler och fåglar återfinns också, men i mindre antal. Övriga organismer som lever på korallrev är bland annat alger och dinoflagellater.
   Alger är speciellt viktiga eftersom de, tillsammans med koraller, utgör födobasen på korallrev. Man säger att alger är primärproducenter eftersom deras tillväxt innebär föda åt en mängd herbivorer (växtätare) som lever på korallrev. Dessa växtätare kan vara allt från större fiskar till små sniglar. Det är speciellt så kallade torvalger som är de viktigaste algerna på ett korallrev. De är korta och fintrådiga och växer sig samman till tjocka algtorvor på korallrevets mest ytliga områden. På grund av att de betas så effektivt av herbivorer är de faktiskt svåra att upptäcka på korallrev, men deras betydelse för ekosystemet är ovärderligt.
   Zooxantheller är som sagt dinoflagellater och spelar som torvalger en avgörande roll i ekosystemet. De lever i ett tätt samarbete med koraller (se Födostrategier), och tack vara dem kan koraller frodas och skapa föda åt en mängd olika korallrevsorganismer. Eftersom koraller förlitar sig så mycket på sina endosymbionter kan de tillsammans med sina zooxantheller kallas för primärproducenter. Som en liten notis kan det nämnas att flera forskare numera tror att korallpolyperna inte fångar zooplankton för egen föda, utan snarare för att föra över oorganiska näringsämnen till sina zooxantheller.
   Tack vare torvalgers och korallers närvaro finns det gott om föda på korallrev. Torvalgerna betas av herbivorer och korallerna blir föda åt specialiserade fiskar och andra djur som äter deras korallpolyper, men också åt mindre organismer som äter mukuset korallpolyperna avsöndrar. De organismer som äter primärproduktionen kallas för primärkonsumenter, och de blir i sin tur föda åt predatorer (sekundärkonsumenter) som kan vara allt från hajar till snäckor. På det sättet byggs näringskedjan på ett korallrev upp, men om tusentals olika organismer skall räknas in blir den självklart mycket mer komplicerad, och det skall nämnas att det dessutom finns en pool av dött organiskt material (detrituspool) som varje trofisk nivå bidrar till, och som ger föda åt bland annat koraller, sjögurkor och maskar. Även andra ekosystem som sjögräsängar och mangroveskogar bidrar till denna pool. En av anledningarna till att man påträffar en så hög biodiversitet på världens korallrev är därför den stora tillgången på föda. Det finns dock också andra faktorer som gör korallrev artrika, exempelvis korallrevets komplexa struktur med hål och skrymslen som fungerar som skydd för en mängd olika korallrevsorganismer.
   Men hur kan torvalger och andra alger frodas i så näringsfattiga miljöer som tropiska hav? Svaret ligger delvis i korallrevens förmåga att återanvända oorganiska näringsämnen, delvis i närvaron av kvävefixerande cyanobakterier. När fiskar betar alger på ett korallrev och därefter släpper ut restprodukterna i vattnet är exempelvis andra alger snabba på att åter ta upp näringsämnena ur avföringen. Även koraller kan ta upp oorganiska näringsämnen på detta sätt då de fiskar som gömmer sig bland dem släpper ut kväve, fosfor och andra näringsämnen med sin avföring. På så vis finns det hela tiden en någorlunda god tillgång på oorganiska näringsämnen för algerna. Men alla näringsämnen återanvänds inte, utan förs iväg från korallrevet av havsströmmarna. Därför måste alger få näringsämnen från annat håll, och det är här de kvävefixerande cyanobakterierna kommer in i bilden. Två olika typer av cyanobakterier dominerar kvävefixeringen på korallrev. Den ena typen är frilevande (Calothrix) medan den andra lever symbiotiskt i marina svampar. Cyanobakterierna tar till sig kvävgas som finns löst i havsvattnet och omvandlar det till olika oorganiska kväveföreningar som sedan tas upp av algerna, och därför begränsar troligtvis inte kväve algers och andra primärproducenters tillväxt på korallrev. Det finns även bevis för att kvävefixerande mikroorganismer lever i koraller och överför kväve till zooxanthellerna, men vad det är för mikroorganismer är ännu okänt. Kvävefixerande mikroorganismer verkar alltså därför förse både zooxantheller och alger med kväve. Fosfor, som också är ett viktigt oorganiskt näringsämne, kan däremot inte produceras av organismer på korallrev. Det får istället tas direkt ur havsvattnet. Även om vattnet i tropiska hav är näringsfattigt sköljs det ständigt in nytt vatten över korallreven som innehåller en liten del oorganiska näringsämnen. Alger och andra primärproducenter kan sedan absorbera näringsämnena direkt ur vattnet, och om tillräckligt med vatten sköljer in mättas behovet av fosfor.
   Förutom fintrådiga alger och koraller finns det också andra primärproducenter på korallrev, exempelvis kalkavlagrande alger och fotosyntetiserande bakterier, men de spelar troligtvis en mindre roll i den totala primärproduktionen.


Konkurrens på korallrev

Koraller konkurrerar som sagt med varandra om utrymmet på korallrev, men även ändra sessila organismgrupper får kämpa om utrymmet. Mjukkoraller är en av dessa grupper, och de har dessutom egenskaper som gör dem till effektiva konkurrenter. För det första saknar de ett kalkskelett, vilket gör att de kan växa snabbare än koraller. De flesta mjukkoraller innehåller dessutom små nålformade kalkstrukturer (spikler) som avskräcker predation, och flera av dem innehåller också olika kemikalier som är giftiga eller gör att de smakar illa. På grund av dessa försvarsmekanismer äter endast ett fåtal specialiserade predatorer mjukkoraller. Som om det inte vore nog kan kemikalierna dessutom frigöras i vattnet och döda koraller som kommer för nära. En annan fördelaktig egenskap är att vissa av dem inte är helt sessila, och att de därmed kan förflytta sig till områden med ledigt utrymme. Men trots deras konkurrenskraft tar inte mjukkoraller över korallrev, och det finns ett antal faktorer som kan vara avgörande. Mjukkoraller verkar exempelvis vara mer kortlivade än koraller, och de blir lättare bortsköljda i samband med stormar. Zooxanthellerna som de lever i symbios med fotosyntetiserar dessutom inte lika effektivt som zooxanthellerna hos koraller, och de verkar vara beroende mycket fördelaktiga förhållanden. Det är ännu inte känt hur dessa faktorer interagerar och bestämmer var och när mjukkoraller framgångsrikt konkurrerar om utrymmet på korallrev.
   Även alger, med undantag för kalkavlagrande typer, konkurrerar med koraller om utrymmet på korallrev, men trots kvävefixeringen och återanvändandet av oorganiska näringsämnen förblir troligtvis algers tillväxt något begränsad större delen av tiden. Makroalger (flercelliga alger) kan växa mycket snabbt under rätt förhållanden, men på korallrev växer de helt enkelt långsammare. Deras konkurrenskraft reduceras dessutom ytterligare av närvaron av herbivorer. Men förutom att bara kontrollera mängden alger kan herbivorerna också påverka vilka alger som växer var på korallrev. Goda alger får exempelvis utstå ett högre betningstryck än alger som smakar illa, och frökenfiskar odlar faktiskt sina egna alger i territorier som de skyddar. De tar bort de alger som smakar illa och låter de goda, vanligtvis de fintrådiga arterna, växa kvar i territoriet. En intressant konsekvens av det här beteendet är att kvävefixerande cyanobakterier är vanligare inne i dessa territorier än utanför. Frökenfiskar kan därför indirekt spela en viktig roll på korallrev genom att tillföra extra kväve till ekosystemet. Alger kan alltså inte på något nämnvärt sätt konkurrera ut koraller vid normala förhållanden, men förändras däremot förutsättningarna för algtillväxt störs balansen. Tillförs exempelvis extra oorganiska näringsämnen växer algerna snabbare, och om de viktigaste herbivorerna försvinner kan de dessutom växa ohämmat. Sker detta kan hela korallrev överväxas av alger som konkurrerar ut korallerna.
   I likhet med mjukkoraller har även marina svampar spikler och kemikalier som skyddar dem mot predatorer, och de kan vara viktiga konkurrenter på korallrev, framför allt i Karibien. En anledning till detta verkar vara att det finns färre korallarter i Karibien än i Indo-Pacific (se De första korallerna). Marina svampar uppvisar annars en hög diversitet i både Atlanten och Indo-Pacific. De är dock mer heterotrofa i Karibien än i Indo-Pacific där autotrofa typer dominerar, och det skulle kunna vara en respons på de högre halterna av näringsämnen i Karibiens vatten. Mycket är dock inte känt om artrikedomen av marin svampar, även om man på Trukatollen i Mikronesien uppskattningsvis har dokumenterat så många som 500 arter.
   Korallrev är verkligen ett unikt ekosystem som har utvecklats under tusentals år. Ekologiska processer som predation och konkurrens har lett till högt specialiserade arter som lever i snäva nischer med specifika dieter, kryptiska habitat eller sofistikerade försvarsmekanismer. Andra har blivit experter på kamouflage eller jakt, medan ett flertal arter har ingått i symbiotiska förhållanden. Faktum är att det troligtvis finns fler symbiotiska förhållanden på korallrev än i något annat ekosystem. Ett exempel är samarbetet mellan zooxantheller och koraller som har gjort koraller så framgångsrika, men också andra ryggradslösa djur som sniglar och jättemusslor lever i symbios med zooxantheller. Ett annat mutualistiskt förhållande är samarbetet mellan havsanemoner och clownfiskar. Havsanemoner har som andra nässeldjur nässelceller på sina tentakler, kraftfulla nog att döda mindre fiskar. Men ändå lever clownfiskarna bland deras tentakler utan att ta skada. Det beror på att fiskarna skyddas av ett slemlager som de antingen producerar själva eller får av havsanemonerna. Clownfiskarna får skydd mot predatorer bland tentaklerna och kan lägga sina ägg under anemonen, samtidigt som de jagar bort andra fiskar som äter havsanemoner. Det är också möjligt att havsanemonerna drar nytta av samarbetet på sätt som ännu inte är förstådda.
   Mycket mer finns att lära om växt- och djurlivet och alla ekologiska interaktioner på korallrev, men det vi har lärt oss har gett oss en fascinerande bild av korallrevet som ekosystem och hur det reagerar när förutsättningarna förändras.

Upp


Relaterade ekosystem

Sjögräsängar och mangroveskogar är även de marina ekosystem som precis som korallrev innesluter ett rikt växt- och djurliv. De är dock inte i närheten av den artrikedom som återfinns på korallrev, men eftersom de också påträffas i tropiska vatten och i nära anslutning till korallrev kan det vara av intresse att även göra en kortare presentation av dessa ekosystem.


Sjögräsängar

Sjögräs är en grupp blommande växter som består av knappt 60 arter. De flesta sjögräsarter har ett liknande utseende, med långa, tunna blad och ett rotsystem som gör att de kan fästa till underlaget de växer upp från. Till skillnad från koraller trivs de bäst på mjukbotten där de kan bilda stora sjögräsängar, men vissa arter (släkte Thalassodendron) kan också växa på hårt substrat.
   Sjögräs förekommer från 50-60 meters djup och ända upp till strandkanten, och de växer i både tropiska och tempererade vatten. I en uppskattning från 1990 skulle sjögräs täcka 600 000 kvadratkilometer av jordens yta, men en mer aktuell bedömning från 2003 pekar på att sjögräsängar inte täcker mer än 177 000 kvadratkilometer. Det finns dock luckor i datan, och en större area skulle troligtvis vara mer korrekt. De områden som har störst artrikedom av sjögräs är Sydostasien, sydvästra Australien och Japan.
   Sjögräsängar består ofta av flera sjögräsarter och har även inslag av större alger (makroalger). Rotsystemet och ett nätverk av underjordiska stammar fäster sjögräset till botten, samtidigt som sedimentet stabiliseras av rötterna och stammarna. Sjögräsrötterna kan också utvinna oorganiska näringsämnen från sedimentet, något som andra marina primärproducenter inte kan göra. På så vis kan sjögräs bygga upp ett produktivt ekosystem även i näringsfattiga vatten. Sjögräsängarna ger skydd mot predatorer och fungerar som uppväxtplats för yngel, och flera kommersiellt viktiga organismer som musslor, räkor, humrar och fiskar är beroende av sjögräsängar. Utrotningshotade arter som sirendjur, den gröna sköldpaddan Chelonia mydas och flera sjöhästar är också beroende av sjögräsängar.
   Under det senaste århundradet har det dock försvunnit stora arealer av sjögräsängar, och den värsta incidenten inträffade kanske på 1930-talet då en sjukdom gjorde att stora områden med sjögräs försvann från Europas och Nordamerikas Atlantkuster. På senare tid har också allt större utsläpp av oorganiska näringsämnen påverkat sjögräsängarna. Näringsämnena gör att alger tillväxer kraftigt, och dessa kan då i sin tur sätta sig direkt på sjögräsets blad eller skapa algblomningar i vattnet ovanför sjögräsängarna, vilket hämmar sjögräsets fotosyntes, och större alger kan få en förbättrad konkurrenskraft. Sedimentation är också ett hot då sedimentet avskärmar sjögräset från solljuset. Även giftiga utsläpp och fysisk påverkan från exempelvis trålning har resulterat i att sjögräsängar har försvunnit.


Mangroveskogar

Mangrove är som sjögräs blommande växter som har anpassat sig till ett liv i havsvatten. Minst 80 mer eller mindre obesläktade arter definieras som mangroveträd/buskar. De växer i tidvattenzonen längs med skyddade och leriga kuster i subtropiska och tropiska vatten och kan bygga upp kilometerstora mangroveskogar.
   Det unika med mangrove är att deras rötter är nerborrade i den mjuka havsbotten medan grenar och lövverk återfinns ovanför vattenytan, något som skapar en livsmiljö åt både marina och terrestra organismer. Mangroveskogar är vanligtvis mycket produktiva ekosystem och är hem åt flera kommersiellt viktiga organismer, samtidigt som de är barnkammare åt flera andra ekonomiskt viktiga arter. I vissa länder antas fångsten av bland annat räkor och fisk från mangroveskogar vara en stor inkomstkälla.
   Mangroveskogar kan växa sig 40-50 meter höga och mycket täta, men kan också bestå av avskilda grupper av knappt 1 meter höga buskar. De förekommer i över 100 länder, men de är vanligast längs med kusterna i Indonesien, Brasilien, Australien och Nigeria. Till skillnad från korallrev är de vanliga längs med Afrikas västkust och Sydamerikas östkust, medan de är sällsynta på öarna i västra och centrala Stilla Havet. År 1997 upptog mangroveskogar uppskattningsvis 181 000 kvadratkilometer av jordens yta, men idag är den ytan troligtvis mindre på grund av mänskliga aktiviteter.
   Förutom att mangroveskogar är viktiga för växt- och djurlivet skyddar de också kusten. De dämpar kraften hos vågor och havsströmmar och ser till att kusterosionen är liten, samtidigt som de fungerar som vindskydd under stormar. Människan har troligtvis utnyttjat mangrove som byggnadsmaterial och bränsle under tusentals år, men mycket talar dock för att stora arealer har försvunnit sedan människan började utnyttja mangroveskogarna, och utbyggnaden av akvakultur och annan kustverksamhet i tropiska havsområden har drabbat mangroveskogarna hårt. Utplantering av ny mangrove kan dock hjälpa till att restaurera skadade mangroveskogar (National Geographic februari 2007).


Interaktioner med korallrev

Det är inte ovanligt att man finner sjögräs och mangrove i nära anslutning till korallrev, och man kan ofta se en tydlig zonering som går från mangroveskogarna vid stranden, via sjögräsängarna på lagunens grunda sandbotten, och ut till korallreven en bit utanför kusten. Både mangrove och sjögräs växer dessutom i viss mån på korallrev. Sjögräs växer främst på de ytligaste delarna av ett korallrev och i närliggande laguner, eftersom det finns gott om sediment där, men det finns som sagt också arter (släkte Thalassodendron) som kan växa på hårdbotten och som påträffas nära koraller. Mangrove kan, och har, växt in över korallrev, men bara vid sällsynta tillfällen.
   Sjögräsängar, mangroveskogar och korallrev kan förekomma isolerade från varandra, men forskning har visat att där de förekommer tillsammans påverkar de varandra både biologiskt och fysiskt. Där man finner den ovan nämnda zoneringen förekommer det exempelvis en viss migration av fisk mellan ekosystemen. Vissa fiskarter verkar utnyttja mangroveskogar och sjögräsbäddar som uppväxtplats innan de simmar ut till korallreven och en mer riskfylld miljö. Dessa arter är dessutom mer vanliga i områden där mangroveskogar förekommer i närheten av korallrev. För majoriteten av alla korallrevsfiskar spelar emellertid inte närvaron av mangroveskogar någon roll, eftersom de flesta arter helt enkelt inte är beroende av mangroveskogar under sin livscykel. Att denna ekologiska interaktion skulle vara avgörande för korallrevets ekosystem får därmed anses vara en ganska oppurtunistisk tanke. De fysiska interaktionerna är emellertid mer utpräglade. Sjögräs och mangrove binder upp löst sediment, vilket främjar korallkolonisationen och utvecklingen av korallrev i sedimentrika havsområden. I gengäld skyddar korallreven mangroveskogarna och sjögräsängarna genom att hindra vågor från att erodera bort sedimentet de växer på.
   Det är alltså tydligt att de tre ekosystemen påverkar varandra på åtminstone något sätt, och om sjögräs och mangrove fortsätter att försvinna skulle det alltså få klart negativa effekter på korallrev, samtidigt som andra unika marina ekosystem långsamt utrotas.

Upp
Koraller och korallrev
Korallrev: Uppbyggnad, utseende och
biologisk mångfald