Korallers biologi

Koraller är korallrevets viktigaste byggstenar, och det är tack vare dem vi idag kan åka till tropiska kustområden och uppleva ett av historiens mest magnifika ekosystem. Men dagens koraller är inte på något vis unga; de har utvecklats under miljontals år, ända sedan dinosauriernas tid, och det finns idag knappt 800 arter utspridda i alla tropiska havsområden. Koraller kräver också specifika förutsättningar, vilket gör att de exempelvis inte kan överleva i kustområden med mjukbotten, och att de är känsliga för förändringar i miljön. Sammantaget är koraller unika djur med fantastiska egenskaper som gör dem välanpassade till tropikernas varma, ljusa och inte minst näringsfattiga hav.
   Förhoppningsvis skall den här delen av hemsidan ge en fascinerande bild av koraller som djur, hur de lever och utvecklas, men kanske framför allt hur de reagerar på sin livsmiljö. Med den kunskapen är det sedan lätt att förstå varför koraller är hotade, och på vilket sätt de är det.


En introduktion: Nässeldjur

Nässeldjur (phylum Cnidaria) är ryggradslösa djur som återfinns i stor rikedom i världens hav. De har ett radiärsymmetriskt utseende, vilket innebär att de kan delas upp i mindre, mer eller mindre identiska bitar. Djur som är radiärsymmetriska har varken huvud, framsida eller baksida, men däremot en oral yta där munnen är lokaliserad, och en aboral yta på motsatt sida.
   Nässeldjur förekommer som antingen medusor eller polyper, och för vissa nässeldjur ingår båda dessa former i dess livshistoria. Polyper är säckliknande och fastsittande (sessila), medan medusor är frilevande och liknar uppochnervända polyper. Både medusor och polyper delar på liknande morfologiska egenskaper. Först och främst har de en centralt lokaliserad mun som omges av tentakler, avlånga utskott som utnyttjas vid fångst och hantering av föda. Nässeldjur saknar dock ett anus på den aborala sidan, vilket innebär att magen bara har en öppning; munnen. Praktiskt taget alla nässeldjur är karnivorer, och de fångar sina byten genom att skjuta ut så kallade nematocyster från nässelceller som återfinns på tentaklerna. Vissa nässeldjur har så pass starka nematocyster att de kan skada eller rent av döda en människa på bara några minuter.
   Kroppsväggen består av två cellager där epidermis utgör det yttersta och gastrodermis det innersta. Det finns dessutom ett ytterligare lager mellan dessa två cellager som kallas för mesoglea, men det innehåller sällan celler. Hos medusor är det detta lager som bygger upp den välvda klockan. Nässeldjur har även specialiserade nervceller som är sammankopplade till ett nervnät.
   De flesta nässeldjur lever i marina miljöer, men det finns ett antal arter som lever i sötvatten. Majoriteten av alla nässeldjur, både marina och limniska, delas in i tre olika klasser (det finns också en fjärde klass, klass Cubozoa, men den behandlas inte vidare här). Den ena klassen, klass Hydrozoa, innefattar hydroiderna som kan se ut på flera olika sätt; flera är yviga och fjäderlika och uppbyggda av kolonier av polyper. De fäster till och lever på alger, musselskal och andra ytor. Det är också i denna klass som de enda sötvattenslevande nässeldjuren återfinns. Den andra klassen, klass Scyphozoa, innefattar maneterna som i sitt längsta och mest framträdande stadie som medusa är frilevande. Den sista och mest intressanta klassen, klass Anthozoa, innefattar de kalkavlagrande korallerna som bygger upp korallrev. Kalkavlagrande koraller kallas på svenska för stenkoraller (order Scleractinia) och det finns ungefär 2 500 nu levande arter, varav två lever på den svenska västkusten. Av alla stenkoraller är knappt 1/3 revbyggande (hermatypiska), det vill säga byggstenar vid uppbyggandet av tropiska korallrev. Alla arter i klassen lever som solitära polyper eller som kolonier av polyper, och de saknar ett medusastadie i sin livscykel. Andra djur i klassen som är relaterade till korallrev är bland annat havsanemonerna och mjukkorallerna. Det finns dock revbyggande koraller som inte tillhör klass Anthozoa. Eldkorallerna tillhör exempelvis hydroiderna och är närmre släkt med maneter än koraller. De har ett medusastadie i sin livscykel, men som de flesta andra revbyggande korallerna lever de som kolonier av polyper på korallrev. Det är dock revbyggande koraller från klass Anthozoa som framför allt kommer att behandlas på den här hemsidan, och för enkelhetens skull har jag därför valt att kalla dessa koraller för inget mer än just koraller framöver. Dessa koraller innefattar dessutom bara de koraller som bygger upp korallrev i tropiska vatten; de revbyggande koraller som bildar korallrev i djupa och kalla vatten behandlas inte vidare här.

Upp


Korallers uppbyggnad

En korall är (vanligtvis) en koloni av korallpolyper, och korallpolyper i sig är precis som alla andra polyper fastsittandes och säcklika. Men kolonin byggs inte upp genom slumpvis sammanslagning av flera korallpolyper, utan en koloni härstammar faktiskt från en enda korallpolyp. Korallpolyper har nämligen förmågan att knoppas av, en form av asexuell reproduktion, och det är på det sättet en korall växer. Avknoppningen är synonym med cellers celldelning och innebär att en korallpolyp bildar en exakt likadan kopia av sig själv, en så kallad klon. Den bildade klonen har också förmågan att knoppas av, och då fler kloner bildas och knoppas av börjar en koloni av exakt likadana korallpolyper att byggas upp. En enda koloni kan bestå av tusentals korallpolyper och väga flera ton.
   Alla korallpolyper har förmågan att avlagra ett bägarlikt kalkskal runt omkring sig (kallas på engelska för corallite eller calyx). Kalket utsöndras från undersidan av korallpolyperna och ger skydd mot predatorer och den omkringliggande miljön. Allt eftersom en koloni av korallpolyper växer utsöndras därför mer och mer kalk, och med tiden har det utsöndrats så pass mycket kalk att en kalkkärna, ett kalkskelett, har bildats inne i kolonin. Skelettet ger stadga och fäster även kolonin till underlaget. En korall består således inte enbart av levande korallpolyper, utan det är endast de ytligaste delarna av den som gör det. Korallpolyperna är i sin tur sammankopplade till varandra genom ett tunt horisontellt vävnadslager som ligger ovanför kalskelettet (kallas för coenosarc på engelska), och de delar på ett nervsystem som de kan kommunicera med varandra genom. Det är dessutom vanligt att polyperna delar på samma matsmältningsystem.
   Koraller växer praktiskt taget hela sitt liv, och det är inte ovanligt att vissa individer hinner bli flera hundra år gamla innan de dör. Koraller antar dock inte vilka former som helst under tiden då de växer. Det finns nämligen 794 kända korallarter inom klass Anthozoa som är revbyggande i tropiska vatten (se Figur 1), och alla har sina egna former och egenskaper. Men även om utseendet hos koraller är artspecifikt, kan koraller inom samma art se helt olika ut. Det beror på att miljön de lever i också påverkar utseendet. Man säger att koraller har en hög plasticitet eftersom de kan anpassa sitt utseende efter sin livsmiljö.
   Koraller kan anta flera olika former, men det är speciellt några som är vanliga på korallrev; förgrenade, massiva, kollonlika, bladlika och tallrikslika. Vissa korallarter kan också bilda skorpliknande skikt på korallrev medan andra helt enkelt bara består av en enda stor solitär korallpolyp. De korallarter som endast består av solitära polyper (exempelvis släktet Fungia) kan bli uppemot 25 centimeter i diameter, medan de flesta koraller som är kolonier av polyper vanligtvis har mycket mindre korallpolyper på mellan 1 och 3 millimeter i diamater.
   Tillväxthastigheten hos koraller är artspecifik, men i genomsnitt växer de med ett par centimeter per år. Förgrenade koraller växer vanligtvis snabbast och kan under rätt förhållanden vertikalt växa 10 centimeter på ett år. Att de växer så snabbt kan dock vara till nackdel eftersom stora förgrenade koraller är mer instabila än små. Chansen för att de skall slås sönder under stormar ökar därför med storleken. Massiva koraller kan också växa snabbt vid goda förhållanden, men det är vanligare att de bara tillväxer med någon centimeter per år. Till skillnad från förgrenade koraller blir de istället stabilare då de växer och åldras, och massiva koraller har i vissa fall lyckats växa sig stora som hus.

UppEn introduktion till revbyggande korallers fylogeni (släktskap). Utdöda grupper har exkluderats. Observera att endast revbyggande korallarter i tropiska vatten presenteras i figuren (totalt 794 arter; kolumnen längst till höger).


Födostrategier

Koraller kan få i sig föda på flera olika sätt. Först och främst fångar deras korallpolyper zooplankton, vilket sker med hjälp av korallpolypernas nässelcellstäckta tentakler; koraller med stora korallpolyper kan dessutom fånga in mindre fiskar. För de flesta koraller sker själva infångadet i sin tur på natten då korallpolyperna fylls upp med vatten och sträcker ut sina tentakler, och på grund av korallpolypernas geometriska position på koraller, vilken skapar turbulens och för presumtiva byten (främst zooplankton) närmre korallpolypernas tentakler, ökar deras chanser att fånga föda ytterligare. Korallpolyper är därför väldigt effektiva på att fånga in zooplankton. När ett zooplankton väl är fångat transporteras det till munnen och ner i korallpolypens mage. Förutom födohantering används också tentaklerna till att rensa munnen från avfall, samtidigt som de är korallpolypens främsta försvar.
   Men korallpolyper har även andra fångstmetoder. Flera utsöndrar ett slem (mukus) som olika sorters matpartiklar fastnar i, och som med hjälp av cilier därefter transporteras till munnen. Vissa koraller, exempelvis några bladlika arter, förlitar sig helt på den här metoden och behöver inte fånga föda på annat sätt. Dessa arter har därför också bara ett fåtal tentakler på sina korallpolyper, eller inga alls. Ytterligare en fångstmetod innebär att korallpolyperna skjuter ut tubliknande organ, så kallade mesenteriella filament, ur munnen eller håligheter i kroppsväggen. Organen är fastsatta till magens vägg och fångar upp matpartiklar som finns i både vattnet och sedimentet, och eftersom de utsöndrar matspjälkningsenzymer kan korallpolyperna på så vis smälta födan redan utanför kroppen. Korallrev kallas ibland för "väggen av munnar" på grund av korallpolypernas effektiva fångstmetoder.
   För de flesta koraller är emellertid en annan födostrategi viktigast. Alla revbyggande koraller i tropiska vatten lever nämligen i symbios med fotosyntetiserande dinoflagellater (revbyggande koraller i djupare och kallare vatten saknar denna symbios). Dessa encelliga och algliknande organismer, som återfinns i flera olika varianter, kallas för zooxantheller och lever intracellulärt i korallpolypernas vävnad, och då främst i tentaklerna och magen (gastrodermala cellerna). Zooxantheller är vanliga i varma vatten och lever också i symbios med andra nässeldjur och ryggradslösa djur.
   Det mutualistiska samarbetet mellan korallerna och deras endosymbionter ger föda till korallerna och viktiga oorganiska näringsämnen (framför allt kväve och fosfor) till zooxanthellerna. Zooxanthellerna skyddas samtidigt mot predation inne i korallpolyperna. Detta samarbete, som beskrivs i mer detalj nedan, är den drivande kraften bakom korallers tillväxt och till stor del produktiviteten på korallrev.
   Zooxantheller är intressanta mikroorganismer som kan leva både fritt i vattenmassan som plankton och som endosymbionter i andra organismer. Ute i vattenmassan har de två utvecklade flageller som de kan simma med, men när de lever inne i en korallpolyp har de reducerats till linsformade strukturer som saknar flageller. Skulle dock zooxanthellerna lämna korallpolypen av någon anledning kan de återskapa flagellerna och återigen bli frisimmande plankton.
   Man tror att korallpolyperna "lurar" till sig zooxanthellerna och fångar upp dem direkt ur vattnet, men de kan också följa med de larver som senare utvecklas till koraller eller introduceras i värden via intagandet av föda. De börjar sedan att dela sig inne i korallpolypernas vävnad. Antalet zooxantheller per kvadratcentimeter korall (deras ytligaste, levande vävnad) varierar mellan 500 000 och 5 000 000 individer, och så mycket som 75 procent av korallpolypernas vikt kan bestå av dessa dinoflagellater. Vanligtvis ser man bara en liten migration eller utstötning av zooxantheller till det omgivande vattnet, men det finns ändå studier som pekar på att antalet zooxantheller varierar över tiden. Troligtvis beror denna variation på fysiska faktorer i den omkringliggande miljön, och det är möjligt att korallers och zooxanthellers symbios på så vis anpassar sig till förändringar i miljön. Zooxantheller har vanligtvis en grön-brun färg, och eftersom korallpolyperna i sig är färglösa är det alltså zooxanthellerna som ger korallerna deras färg. Men detta är dock inte hela sanningen. Flera koraller i speciellt västra Stilla Havet har också andra, mer färgglada pigment (fluorescerande proteiner) i deras vävnad som inte är associerade med zooxanthellernas fotosyntetiserande pigment, och de ger dessa koraller den gula, blå eller rosa färg som koraller ofta har i grunda vatten, samtidigt som de förbättrar tillgängligheten av ljus för zooxanthellerna i samband med dåliga ljusförhållanden. Vad zooxanthellerna gör i korallpolypernas vävnad är nämligen att fotosyntetisera, och genom att ta till sig koldioxid, vatten och oorganiska näringsämnen kan de därför via solljusets inverkan producera syre (som tas upp av korallpolyperna) och de organiska föreningarna glycerol, glukos och alanin (en aminosyra). Uppemot 60 procent av dessa organiska föreningar transporteras därefter till korallpolyperna; zooxanthellerna själva konsumerar knappt hälften av det som de genom fotosyntes producerar. Det är bara i enstaka fall då det är ont om föda i det omgivande vattnet som korallpolyper faktiskt äter sina endosymbionter.
   Väl hos korallpolyperna kan de organiska föreningarna antingen utnyttjas direkt eller bygga upp mer komplicerade föreningar som proteiner, fetter och kolhydrater, som i sin tur sönderdelas till vatten, koldioxid och oorganiska näringsämnen i korallpolypernas respiration. På så vis blir råmaterialet för zooxanthellernas fotosyntes återigen tillgängligt, och det är denna process, i vilken speciellt oorganiska näringsämnen återförs till zooxanthellerna, som har gjort koraller så framgångsrika. Koraller lever nämligen i näringsfattiga vatten där det bara finns en begränsad mängd oorganiska näringsämnen, och kan då zooxantheller återanvända samma näringsämnen om och om igen blir inte detta längre något problem för deras produktion av organiska föreningar. Tack vare återanvändandet av oorganiska näringsämnen kan zooxantheller därför fortsätta att producera organiska föreningar som koraller behöver för att växa, frodas och bygga upp korallrev.
   Hur mycket koraller förlitar sig på sina endosymbionter är dock artspecifikt. Exempelvis verkar förgrenade koraller vara mer beroende av sina zooxantheller än andra koraller, och deras utseende möjliggör också ett större ljusintag. Deras korallpolyper är dessutom små, vilket gör att zooxanthellerna exponeras maximalt för solljuset, och vissa förgrenade koraller kan uppskattningsvis få mer än 95 procent av sin föda från sina zooxantheller; de resterande 5 procenten måste de fånga på egen hand. Koraller som förlitar sig så mycket på sina zooxantheller kan dock överleva och växa utan att få i sig föda på annat sätt, men bara så länge det finns tillräckligt med solljus. Massiva koraller är mer heterotrofa och har större och tjockare korallpolyper som lämpar sig bättre åt att fånga zooplankton. Färre zooxantheller återfinns dessutom i korallpolyperna, och bland de mest heterotrofa arterna står zooxanthellerna för endast omkring 50 procent av födan.
   Inte nog med att zooxantheller står för majoriteten av födan som koraller konsumerar är det också deras närvaro som gör att koraller kan avlagra ett kalkskelett. Kalkavlagringen är en energikrävande process, och i vetenskapliga försök har man visat att den anpassar sig efter zooxanthellernas möjligheter till att fotosyntetisera. Exempelvis stannar korallernas tillväxt praktiskt taget upp då de avskärmas från ljus eller förlorar sina zooxantheller, och på soliga dagar kan skelettbildandet gå dubbelt så snabbt som på molniga dagar. Zooxanthellernas fotosyntes förser korallernas kalkavlagring med den energi som behövs för att bygga upp ett kalkskelett, och tack vare deras närvaro kan därför hela korallrev byggas upp. På grund av detta har ordet hermatypisk (revbyggande) ibland fått beskriva de koraller som lever i symbios med zooxantheller.

Upp


Sexuell reproduktion

Koraller reproducerar sig asexuellt genom avknoppning av korallpolyper, något som är avgörande för deras tillväxt, och genom fragmentation (levande korallfragment bryts omedvetet loss vid fysisk störning och börjar tillväxa oberoende av moderkorallen). Men för att det skall kunna bildas fler koraller med en större genetisk variation måste de även kunna reproducera sig sexuellt. Det gör de vanligtvis genom att släppa ut könsceller (gameter; spermier och äggceller) i vattnet; ungefär tre fjärdedelar av alla korallarter har utvecklat denna strategi. Könscellerna kan antingen släppas ut i vattnet som enskilda äggceller och spermier eller som små paket av flera könsceller. En fjärdedel av alla korallarter är som så många andra djurarter i sin tur skildkönade. Det innebär att enskilda koraller endast producerar en typ av könsceller. Tre fjärdedelar av alla korallarter är dock hermafroditer; en och samma korall kan producera både äggceller och spermier. Huruvida koraller är hermafroditer eller skildkönade verkar bero på art- och släkttillhörighet, men det finns undantag.
   Ett intressant fenomen är flera korallarters förmåga att en gång varje år släppa ut sina könsceller samtidigt i en så kallad massreproduktion (kallas på engelska för mass spawning). Under ett par nätter varje vår/tidig sommar (på södra halvklotet) släpper exempelvis fler än 100 olika korallarter ut sina spermier och äggceller på Stora Barriärrevet utanför nordöstra Australien. Korallerna på de flesta korallrev närmast kusten massreproducerar sig runt november, medan korallreven längre ut till havs gör det senare i december. Att de lyckas göra det samtidigt beror troligen på flera olika faktorer, inklusive vattentemperaturen, dagarnas längd och biologiska eller fysiska signaler, och man har märkt att massreproduktionen på Stora Barriärrevet inträffar inom sex dagar efter fullmåne, och ofta i samband med solnedgången. Ingen vet dock säkert varför ett så stort antal korallarter släpper ut sina könsceller samtidigt. Kanske beror det på att ett större antal äggceller på så vis undgår att bli uppätna, kanske spelar tidvattnet in. Kanske finns det en förklaring ingen har tänkt på än. Men om det nu skulle vara till fördel för dessa korallarter att göra detta, varför förekommer då inte synkroniserade utsläpp av könsceller i alla havsområden? De vanligaste korallarterna i norra Röda Havet släpper exempelvis inte ut sina könsceller samtidigt, och på korallrev på bland annat Australiens västkust sker massreproduktioner tidigare på året, och då inte nödvändigtvis synkroniserat. Sannolikheten för att långlivade och långsamt växande koraller släpper ut sina könsceller varje år verkar dessutom vara låg i förhållande till mer kortlivade och snabbväxande arter.
   Innan koraller kan släppa ut några könsceller måste de dock bli könsmogna. Tillfället för könsmognad sker vid den tidpunkt deras korallpolyper har nått en specifik storlek och varierar från art till art. En massiv korallart, Favia doreyensis, blir exempelvis könsmogen först när dess korallpolyper är 10 centimeter i diameter, vilket inträffar när de är omkring 8 år gamla. Förgrenade koraller, som växer snabbare, blir dock könsmogna vid en yngre ålder.
   Väl i vattnet befruktas äggcellerna av spermier, och så kallade planula-larver börjar utvecklas. En medelstor korall kan under ett år producera tusentals larver, troligtvis för att kompensera för de många faror larverna senare kommer att stöta på i vattnet. Man har i studier också sett att hybrider kan bildas i samband med massreproduktioner, och det är därför möjligt att nya korallarter uppstår på detta sätt snarare än från en gemensam anfader. Det finns dock korallarter, både skildkönade och hermafroditiska, som inte släpper ut några könsceller i vattnet. Hos dessa arter befruktas istället äggcellerna redan inne i korallpolyperna, där de sedan utvecklas till planula-larver. Dessa larver är i jämförelse med de larver som utvecklas från befruktade äggceller i vattnet både mer välutvecklade och större, men samtidigt också färre. De färdigbildade larverna simmar därefter upp mot solljuset och de ytliga havsströmmarna som transporterar bort dem som plankton. Efter ett par dagar (vanligast) till flera veckor i havsströmmarna simmar larverna tillbaka till botten och fäster, om förutsättningarna är de rätta, till ett stabilt underlag. Som plankton är dödligheten bland larverna hög, men då de settlar och genom metamorfos omvandlas till korallpolyper börjar den sjunka.

Upp
Förutsättningar för koralltillväxt

För att koraller skall kunna avlagra ett kalkskelett kräver det mutualistiska samarbetet mellan dem och zooxanthellerna speciella förhållanden. I vatten där förutsättningarna inte är de rätta kan koraller helt enkelt inte överleva och bygga upp några korallrev.
   Eftersom koraller är beroende av sina zooxantheller för att kunna tillväxa kräver de livsmiljöer liknande de som fotosyntetiserande alger och växter i havet kräver. Det innebär att koraller inte kan bilda korallrev på djup djupare än 50-70 meter beroende på att solljuset hinner filtreras bort på vägen, och för mycket partiklar i vattnet i form av bland annat sediment försämrar möligheterna till att fotosyntetisera ytterligare. Sediment kan också lägga sig direkt på korallerna, och det kan på sikt vara skadligt för dem (se Sedimentation). Eftersom koraller är marina djur föredrar de flesta arter dessutom en salthalt på mellan 32 och 42 promille (vid salthalter på < 23 promille dör koraller), och då floder forslar ut både sött och sedimentrikt vatten saknar områdena utanför större flodmynningar välutvecklade korallrev. Koraller kan inte heller leva för nära vattenytan eftersom de då kan exponeras för luft och skadas av den starka solinstrålningen, något som inträffar vid speciellt lågt tidvatten.
   Korallrev återfinns i näringsfattiga hav, och på grund av det välutvecklade samarbetet mellan koraller och zooxantheller och andra faktorer (se Korallrev och biologisk mångfald) är också ekosystemet anpassat efter dessa förutsättningar. Korallrev kräver därför inte någon direkt extra tillförsel av oorganiska näringsämnen som andra marina ekosystem kan göra, och ett extra tillskott skulle snarare skada ekosystemets struktur än främja det, eftersom andra organismer då får möjligheten att utkonkurrera korallerna (se Förorening).
   Den kanske viktigaste faktorn som styr koralltillväxt är dock vattentemperaturen. Koraller kräver varma vatten för att kunna bygga upp korallrev, och den lägst gränsen för detta är vid 18°C. De kan dock själva överleva kortare perioder i kallare vatten. Uppskattningsvis hälften av alla korallarter i Japan förekommer exempelvis i vatten där temperaturen regelbundet faller till 14°C, och uppskattningsvis 25 procent förekommer till och med där vattentemperaturen faller till 11°C. Optimal vattentemperatur för de flesta koraller är emellertid vid mellan 23 och 29°C, men vissa koraller tolererar 40-gradigt vatten under kortare perioder, och flera av de japanska korallerna kan som sagt överleva i betydligt kallare vatten. Konsekvenserna av oregelbundna och extrema vattentemperaturer kan vara förödande för hela korallrev då koraller i både för kallt och för varmt vatten kan drabbas av korallblekning och dö (se Globala klimatförändringar och korallblekning).
   Vad som styr den ytliga havsvattentemperaturen i världens större oceaner är de ytliga havsströmmarna. De genereras av två stora vindbälten; västvindarna vid 40-60°N och S och de östliga passadvindarna vid ekvatorn. Västvindarna för upp/ner kallt vatten från polerna längs med kontinenternas västkuster i riktning mot ekvatorn, där det värms upp och transporteras västerut med passadvindarna till kontinenternas östkuster. På grund av denna cirkulation saknas vanligtvis korallrev i det kalla vattnet på kontinenters västkuster, medan förutsättningarna för koralltillväxt är mycket mer fördelaktiga i det tropiska vattnet längs med kontinenternas östkuster. Denna generella uppfattning stämmer dock inte överallt. Uppvällningsområden, som annars främst förekommer på kontinenters västkuster, påträffas exempelvis längs med nordöstra Somalien och södra Arabhalvön, vilket kraftigt försämrar möjligheterna till korallrevsbildande i detta område, och sydliga strömmar längs med Australiens väst- och sydkust gör att korallrev kan påträffas på högre latituder än vad som annars skulle vara normalt. Ett ytterligare exempel kommer från Atlanten där korallrev, på grund av Golfströmmen, påträffas så långt norrut som Bermuda, och söder om Japan förser Kuroshiströmmen korallreven runt Ryukyuöarna med varmt tropiskt havsvatten året runt.
   En ytterligare funktion som de ytliga havsströmmarna har är att transportera de planula-larver som senare utvecklas till koraller. Etableringen av korallrev i nya områden är därför högst beroende av dessa strömmar, och ofördelaktiga havsströmmar kan förhindra kolonisationen av nya korallarter. Detta är speciellt tydligt utanför Brasiliens kust och i östra Stilla Havet.
   Underlaget som planula-larverna koloniserar har också en stor betydelse för korallers fortsatta tillväxt och möjlighet att bygga upp korallrev. Koraller kräver ett stabilt underlag som de kan cementera sig fast till, annars kan de bli omkullvälta eller bortsköljda av strömmar till områden med sämre förutsättningar för koralltillväxt. Havsbottnar med fint eller skiftande sediment är dock ett vanligt inslag längs med flera kuster; endast 0,5 procent av världens havsbottnar är solbelyst hårdbotten. Underlaget har därför en mycket stor inverkan på utbredningen av korallrev i världens hav.

Upp


De första korallerna

Korallrev återfinns idag i alla större hav (se Karta 1 i Kartbanken), och i en uppskattning från 2001 täcker de 284 300 kvadratkilometer av jordens yta. Men diversiteten (artrikedomen) av koraller skiljer sig från hav till hav. Det beror på flera olika geologiska och klimatologiska processer som har utspelats under miljontals år.
   De första kalkavlagrande korallerna (stenkoraller, order Scleractinia) började dyka upp för runt 200-250 miljoner år sedan och spred sig snabbt över jorden. Stenkoraller har byggt upp rev ända sedan dess, men de moderna revbyggande (hermatypiska) korallerna började utvecklas först för 25 miljoner år sedan. För 200-250 miljoner år sedan var också dagens kontinenter ihopklumpade till superkontinenten Pangea, men när den började spricka upp, och Tethys-havet långsamt stängdes, skildes Atlanten och östra Stilla Havet från övriga hav. När så Panamanäset stängdes för omkring tre miljoner år sedan separerades Atlanten igen, och denna gång från östra Stilla Havet, vilket resulterade i att Atlantens korallrev isolerades helt. En rad istider i området under de senaste två miljoner åren medförde dessutom att flera av de vanligaste korallarterna dog ut, och idag delar Atlanten endast sju korallsläkten med andra havsområden. Troligtvis påverkade även varierande havsvattennivåer korallernas möjligheter till att utvecklas, och korallrev i Atlanten är idag artmässigt fattiga på koraller. Samtidigt klarade sig övriga havsområden från en liknande massdöd, troligen på grund av att de stora arealerna av kontinentalsocklar i Röda Havet, Indiska Oceanen och västra Stilla Havet fungerade som en perfekt tillflyktsplats för koraller vid förändrade livsmiljöer. Det gjorde att fler korallarter kunde överleva, och idag har Röda Havet, Indiska Oceanen och västra Stilla Havet, som på engelska har samlingsnamnet Indo-Pacific, en hög diversitet av koraller (se Karta 2 i Kartbanken). Även andra djurgrupper uppvisar en hög artdiversitet i Indo-Pacific i jämförelse med Atlanten.
   Den största artrikedomen av koraller finner man dock i Sydostasien, mitt i Indo-Pacific, och det är också här den så kallade koralltriangeln återfinns. Den sträcker sig från Malaysia och Filippinerna i väst, genom Indonesien och Papua Nya Guinea, och ända ut till Salomonöarna i öst. Ingen annanstans påträffas en så hög diversitet, och enstaka öar och bukter kan ha fler korallarter än alla Karibiens korallrev tillsammans. Det är möjligt att en del av denna fantastiska artrikedom går tillbaka till de förödande istiderna. Förutsättingarna har troligtvis hållit sig någorlunda fördelaktiga under denna period, samtidigt som det är möjligt att nya arter, under inverkan från den skiftande havsvattennivån, har kunnat utvecklas från isolerade populationer. Dessa arter skulle sedan ha spridit sig över resten av regionen då förutsättningarna förbättrades. Ytterligare arter kan dessutom ha transporterats hit från ö-världen i Stilla Havet med hjälp av havsströmmarna. Sammantaget återfinns idag fler än 600 korallarter i det förhållandevis lilla området, och den marina biodiversiteten är storslagen.

Upp


Koraller som föda

En mängd olika korallrevsorganismer har koraller som föda och konsumerar både de mjuka korallpolyperna och mukuset de avsöndrar. Ursprungligen trodde man att bara ett fåtal organismer åt koraller eftersom det finns så lite levande vävnad på dem, men det visade sig så småningom att så inte var fallet. Det är främst mindre organismer som bakterier, zooplankton och kräftdjur som äter mukuset, medan större korallrevsorganismer som fiskar, sjöstjärnor och och sjöborrar äter själva korallpolyperna. De fiskar som äter korallpolyper har specialiserade munnar. Fjärilsfiskar har exempelvis långa och smala munnar som hjälper dem att suga åt sig enskilda korallpolyper, medan papegojfiskar har stenhårda "näbbar" som de biter av stora korallstycken med. De smälter sedan korallpolyperna och sprutar ut det oätbara kalkskelettet.
   Predation på koraller resulterar dock sällan i att hela individer dör. Förlorade delar kan växa tillbaka, och predation på koraller liknar på så sätt betningen av alger. Korallpredation kan däremot resultera i att vissa korallarter begränsas i sin utbredning. I Kane'ohe-bukten på ön O'ahu i Hawaii finns det exempelvis en fjärilsfisk (Chaetodon unimaculatus) som hämmar tillväxten hos korallen Montipora verrucosa, och på grund av det hindras troligtvis denna snabbväxande korall från att dominera andra korallarter i bukten. Även sniglar som äter koraller har liknande effekter på vissa korallrev. En annan korallpredator, sjöstjärnan Acanthaster planci, kan ha långt mer omfattande effekter. Den är känd för att i perioder explodera i antal och kan potentiellt konsumera hela koraller. Acanthaster planci beskrivs i mer detalj under Naturliga och andra hot.

Upp


Konkurrens mellan koraller

Koraller behöver utrymme för att kunna växa och ta till sig solljus, och de använder sig av två grundläggande strategier för att konkurrera med varandra om det värdefulla utrymmet.
   Den ena strategin innebär att koraller växer uppåt och därefter förgrenar sig ut över sina grann-koraller. Den utnyttjas främst av snabbväxande förgrenade koraller, och konsekvensen blir att närliggande massiva och mer långsamt växande koraller skärmas av från ljuset och kommer åt färre matpartiklar. Utan solljus kan de överväxta korallerna slutligen dö, och kolonisationen av nya koraller kan förhindras, vilket kvarlämnar en skog av enbart förgrenade koraller. En sådan situation har observerats på Stora Barriärrevet, där fotografier som tagits över flera år visade hur förgrenade koraller från släktet Acropora successivt växte över massiva koraller från släktet Montipora. När några förgrenade koraller sedan slogs sönder i en orkan blottlades de underliggande massiva korallerna som då redan hade dött. I vissa fall kan dock den snabba tillväxten hos förgrenade koraller leda till deras egen undergång; en stor och klen korall slås lätt sönder i samband med stormar och orkaner, något som exemplet ovan också illustrerar.
   Den andra strategin utnyttjas av främst massiva och långsamt växande koraller och är mer aggressiv än den första. Korallpolyper har som bekant tubliknande organ, så kallade mesenteriella filament, som utnyttjas i samband med födosök, men som också kan användas som ett vapen då koraller konkurrerar med varandra. Korallpolyperna skjuter ut organen genom munnen eller kroppsväggen när en korall kommer i kontakt med en annan korall, och den andra korallens korallpolyper blir då praktiskt taget uppätna på plats. Ett annat aggressivt beteende som återfinns hos vissa korallarter är utsträckningen av speciella nässelcellstäckta tentakler som sveper över närliggande koraller. Tidigare trodde man dessa tentakler endast utnyttjades för att fånga zooplankton, men idag tror somliga forskare att de är ett kraftfullare vapen än mesenteriella filament. Ett typiskt resultat av en attack från en aggressiv korall är att den attackerade korallen förlorar några av sina korallpolyper, och det blottade kalkskelettet kan därefter koloniseras av fintrådiga alger.
   Det finns studier som har undersökt hur dessa två strategier interagerar med varandra och koexisterar på korallrev. I en undersökning av jamaicanska koraller kom man exempelvis fram till att enskilda korallarter endast attackerar vissa andra korallarter, och att de själva också attackeras av särskilda arter. En aggressiv korall kan på så vis attackera en mindre aggressiv korall samtidigt som den blir attackerad av en annan, mer aggressiv korall. Både snabbväxande och aggressiva koraller verkar därför kunna koexistera på åtminstone Jamaicas korallrev eftersom förgrenade korallers snabba tillväxt balanseras av massiva korallers aggressivitet. Men en sådan balanserad miljö påträffas inte på alla korallrev, och andra faktorer som biologiska och fysiska störningar (exempelvis predation och stormar) påverkar också konkurrensen. Flera faktorer, inklusive regionala processer, påverkar därför artsammansättningen av koraller på korallrev.

Upp
Koraller och korallrev
Korallers biologi